Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU LÄÄNEMAA KÄSITÖÖ LIIT PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Läänemaa Käsitöö Liit (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute ja seltsingute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Läänemaa Käsitöö Liit ja ühingu asukoht on Palivere, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
1.4. Ühingu eesmärgid on:
 väärtustada Eesti ja Läänemaa algupärast rahvakunsti, koos käsitöö traditsioonidega, nende hoidmine ja arendamine.
 Läänemaa käsitöö turundamine.
 Käsitöö tootearenduse korraldamine ja toodete tunnustamise korraldamine.
 Koolituste korraldamine.
 Koostöö arendamine erinevate organisatsioonide, seltside ja ettevõtjate vahel.
 Läänemaa käsitöötegijate koondamine ning temaatilise info levitamine ja vahendamine sh koolitustegevuse korraldamine kohapeal. Käsitööalasele turundustegevusele kaasa aitamine ning selleks maakondliku võrgustiku loomine.
 Käsitöö ja rahvakunstiga seonduvate ürituste ning tuluürituste korraldamine ning temaatiliste arenguprojektide algatamine, osalemine

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga juriidiline isik ja seltsing, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.
2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele sisseastumismaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed.
2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
– kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
– on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
– ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
– ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
– kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.7. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja;
– olla valitud ühingu juhtorganitesse;
– kasutada ettenähtud korras ühingu vara.
3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– ühingu põhikirja muutmine;
– ühingu eesmärgi muutmine;
– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

V ÜHINGU JUHATUS
5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub 3-7 liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– ühingu igapäevategevuse korraldamine;
– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.2. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatus valib juhatuse esimehe.
5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget ühiselt.
5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 21.02.2013

Asutajad:
FIE Ott Liivlaid
Vormsi Käsitöö Selts
MTÜ Rannakülade Pärandkultuuri Selts
FIE Urmas Naudre
MTÜ Rõude küla selts
MTÜ Läänemaa Lasterikaste Perede Liit
OÜ Kevkonsult
MTÜ Haapsalu Käsitööselts
MTÜ Risti Rahvaselts
Haapsalu Kutsehariduskeskus
OÜ Ossmet
FIE Pilvi Kangro
OÜ U-Stuudio
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž

 

Viimati muudetud 12.05.2014